ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PERSPEKTİV AVTOMOBİL BENZİNLƏRİ
T.M.Abul-Futux, A.J.Hüseynova, K.Y.Əсəmov, L.M.Mirzəyeva

 

Oksigen tərkibli əlavələrin (biratomlu spirtlərin və efirlərin) avtomobil benzinlərinin istismar xassələrinə (bulanma temperaturuna və oktan ədədinə) təsiri  öyrənilib.İlkin emal və riforminq benzinləri və kiçik molekul kütləli spirt və efirlərin əsasında benzin-spirt kompozisiyaları sintez olunub və onların faza stabilliyi öyrənilib. Müəyyən edilib ki, benzin-spirt qarışığının davamlılığı benzinlərin kimyəvi tərkibindən asılıdır və etanolda daha yaxşı həllolma qabiliyyətinə riforminq benzininin əsasını təşkil edən nisbətən polyar aromatik karbohidrogenlər malikdir. Davamlı benzin-spirt qarışıqlarını alınması üçün SAM kimi 1–3.5% miqdarda neonol  AF–9–6 istifadə olunub və tərkibində 10%-dən çox olmayaraq etanol olan benzinlərin bulanma temperaturuna onun təsiri öyrənilib, bu zaman qarışığın bulanma temperaturu–320J-yə qədər aşağı düşür.İzopropanol və katalitik krekinq prosesinin butan-butilen fraksiyası əsasında alınmış efirlərin əmtəə benzinlərinin oktan xassələrinə təsiri öyrənilib və müəyyən edilib ki, 10% efir tərkibli əlavədən ilkin emal benzininə əlavə olunduqda oktan ədədi 10–15 ədəd artır.Müəyyən edilib ki, verilən oksigen tərkibli əlavələrin (spirt və efirlərin) istifadəsi benzinlərin oktan ədədini artırmağa və tullantı qazlarının emissiyasının azalması, həmçinin benzolun miqdarını aşağı salınması hesabına  onların ekoloci xassələrini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı