ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-( N-PİPERİDİNO )-3-ETİLTİO-2-PROPANOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
V.S.Həsənov, D.Y.Aşurov, K.O.İsgəndərova, R.K.Məmmədova, S.Ə.Süleymanova

 

1-xlor -3-etiltio-2-propanolla piperidinin qarşılıqlı təsirindən 1-(N-piperidino)-3-etiltio-2-pro- panol sintez olunmuşdur. Sonuncunun aromatik izosianatlar və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq karbamatlar və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da fiziki- kimyəvi xassələri öyrənilmiş və mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı