ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CALANMIŞ İON MAYE TİPLİ AMİNO- VƏ İMİNOHİDROXLORİD LİQANDLI SİRKONİUM KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
M.C.Xamiyev, A.H.Əzizov, Ə.Ə.Xanmətov, R.V.Əliyeva, A.M.Məmmədov

Sintez olunmuş tərkibində amino- və iminohidroxlorid əvəzedici liqandlar saxlayan sirkonium prekur­sorların quruluşları və tərkibləri İQ, NMR spektroskopiyaları, element analizi və LUMOS mikroskopu ilə tədqiq edilmişdir. NMR analizin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 2-əvəz­olunmuş sirkonium komplekslərinin sintezində həlledici kimi istifadə olunan THF molekulları kompleksin mərkəzi atomuna koordinasiya olunmuş şəkildə onun  tərkibində qalır. LUMOS mikroskopu vasitəsilə sintez olunmuş kom­plekslərin eyni tərkibdə olduğu müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : sirkonium kompleksləri, amino- və iminofenollar, etilen, oliqomerləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı