ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CALANMIŞ İON MAYE TİPLİ AMİNO- VƏ İMİNOHİDROXLORİD LİQANDLI SİRKONİUM KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
M.C.Xamiyev, A.H.Əzizov, Ə.Ə.Xanmətov, R.V.Əliyeva, A.M.Məmmədov

Sintez olunmuş tərkibində amino- və iminohidroxlorid əvəzedici liqandlar saxlayan sirkonium prekur­sorların quruluşları və tərkibləri İQ, NMR spektroskopiyaları, element analizi və LUMOS mikroskopu ilə tədqiq edilmişdir. NMR analizin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 2-əvəz­olunmuş sirkonium komplekslərinin sintezində həlledici kimi istifadə olunan THF molekulları kompleksin mərkəzi atomuna koordinasiya olunmuş şəkildə onun  tərkibində qalır. LUMOS mikroskopu vasitəsilə sintez olunmuş kom­plekslərin eyni tərkibdə olduğu müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : sirkonium kompleksləri, amino- və iminofenollar, etilen, oliqomerləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı