ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TIAZOLIDIN-2,4-DION TÖRƏMƏLƏRI ILƏ MIS(II) IONUNUN TORPAQDA VƏ ƏRINTILƏRDƏ SPEKTROFOTOMETRIK TƏYINI
H.L.Rəfiyeva, A.M.Məhərrəmov, S.R.Hacıyeva

 

Misin(II) 2,3,4-trihidroksifenilazo-5¢-sulfonaftalinlə (R1) (2-imino-4-oksotiazolidin-5-il) sirkə turşusu (R2)  və 5(2¢-hidroksifeniliden)-tiazolidin-2,4-dion (R3) iştirakında kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Kompleks­əmə­ləgəl­mənin   optimal şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Reaksiyaların tarazlıq sabiti hesablanmışdır. Reaksiyaların seçiciliyi öyrənilmiş və komplekslərin davamlılıq sabitləri hesablanmışdır. Torpaqda və ərintilərdə  misin fotometrik təyin metodikası işlənib hazırlanmışdır.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı