ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ 1-HİDROKSİ-2-PİPERİDİNETANIN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
S.A.Həm­zə­ye­va, P.Ş.Məmmədova, K.M. Allahverdiyeva, G.X.Vəliyeva, M.Ə.Axun­dova

 

1-Hidroksi -2-piperidinetanın bəzi  törəmələrini sürtgü yaglarına antimikrob aşqar kimi sintez və tədqiq edilmişdir. M-10 yağında sintez edilmiş birləşmələrin effektiv fungisid xassələri aşkar edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı