ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ 1-HİDROKSİ-2-PİPERİDİNETANIN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
S.A.Həm­zə­ye­va, P.Ş.Məmmədova, K.M. Allahverdiyeva, G.X.Vəliyeva, M.Ə.Axun­dova

 

1-Hidroksi -2-piperidinetanın bəzi  törəmələrini sürtgü yaglarına antimikrob aşqar kimi sintez və tədqiq edilmişdir. M-10 yağında sintez edilmiş birləşmələrin effektiv fungisid xassələri aşkar edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı