ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl‒Te‒I SİSTEMİNİN TlI‒Tl2TeI6‒Te TƏRKİB İNTERVALINDA FAZA DİAQRAMI
D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, N.Ş.Soltanova, D.B.Tağıyev

Differensial termiki analiz və rentgenfaza analizi üsulları ilə Tl‒Te‒I sisteminin TlI‒Tl2TeI6‒Te qatılıq intervalında faza tarazlıqları tədqiq edilmişdir. Faza diaqramının likvidus səthinin proyeksiyası və bəzi politermik kəsikləri qurulmuşdur. Fazaların ilkin kristallaşma sahələri, həmçinin non- və monovariant tarazlıqların tip və koordinatları  təyin edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, TlI‒Tl2TeI6‒Te alt sistemi tabeli üçbucaq olub bir sıra evtektik və monotektik tarazlıqlarla xarakterizə olunur

Açar sözlər : Tl‒Te‒I, sistemi, tallium telluridləri, faza diaqramı, likvidus səthi, politermik kəsik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı