ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QLİSİDOKSİMLƏRİN MONOMERLƏRLƏ KONDENSLƏŞMƏ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
Ə.Ə.Eyyubov

 

Qlisidoksimlərin aminlərlə, aldehidlərlə və ketonlarla kondensləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir. Sübut olunmuşdur ki, oksimlərin qlisid efirlərinin aminlərlə və spirtlərlə qarşılıqlı təsirindən müvafiq ikili aminospirtlər və efirospirtlər əmələ gəlir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı