ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ACINOHUR QUM DAŞLARINDAN ALINMIŞ TİTANMAQNETİT KONSENTRATININ FLÜS NATRİUM KARBONAT ƏLAVƏSİ İLƏ DƏNƏVƏRLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİ
Z.İ.Əlizadə, A.N.Məmmədov, А.М.Qasımova, Q.М.Səmədzadə, О.Ş.Əbdülrəhimova, Т.А.İsaçenko, U.N.Şərifova

Acınohur qum daşlarından alınmış titanmaqnetit konsentratının baraban tipli dənəvərləşdiricidə 25% natrium karbonat əlavəsi ilə, su ilə dənəvərləşməsinin tədqiqi aparılıb. Flüslaşmış dənəvərlərin alınma şəraiti: barabanın fırlanma sürəti, suyun miqdarı, dənəvərlərin bərkliyi, dənəvərlərin yandırma şəraiti və sonradan təbii qazla reduksiya üçün öyrənilib

Açar sözlər : titanmaqnetitli konsentrat, baraban tipli dənəvərləşdirici, fırlanma sürəti, dənəvərlərin davamlılığı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı