ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N-DIXLOR-p-TOLUOLSULFAMIDLƏ KIÇIK MOLEKULU POLIMERLƏR ARASINDAKI MƏHSULLARINDA XLORUN NUKLEOFILLƏRLƏ ƏVƏZOLUNMA REAKSIYASININ TƏDQIQI VƏ ALINAN MƏHSULLARIN XASSƏLƏRININ ÖYRƏNILMƏSI
M.F.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov, F.Ə.Fətəlizadə, N.P.Ladoxina, Z.R.Ağayeva

 

DXT ilə polimerlər arasındakı məhsullarda olan xlorun S-N-nukleofillərlə əvəzolunma reaksiyası öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, polimer qrup əvəzolunma reaksiyasına mane olmur. Tapılmışdır ki, sulfamid qrupunun təsiri nətijəsində N-b-vəziyyətindəki xlor hətta piridinlə əvəz olunaraq aziridin törəmələr əmələ gətirir. Sintez olunmuş bütün maddələr sürtkü yağlarına aşqar kimi və turş mühitdə metalların korroziyasına qarşı inhibitor kimi yoxlanılmışdır. Yoxlanılan maddələr içərisində yüksək keyfiyyətli aşqarlar və metalların korroziyasına qarşı inhibitorlar oduğu müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı