ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
НEODIMİUMUN(III) PENTAN-2,4-DİONUN AZOTÖRƏMƏLƏRİ İLƏ KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİ
R.Ə.Əliyeva, P.Q.Həsənov, S.İ.Əzimova, K.T.Mahmudov

 

Potensiometrik titrləmə metodu ilə neodiumun(III) pentan-2,4-dionun azotörəmələri – 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dion (L1), 3-(2-hidroksi-3,5-disulfofenilhidrazo) pentan-2,4-dion (L2), 3-(2-hidroksi-3-sulfo-5-xlorfenilhidrazo)pentan-2,4-dion (L3), 3-(2-hidroksi-4-nitrofenilhidrazo)pentan-2,4-dion (L4) və 3-(2-hidroksifenilhidrazo)pentan-2,4-dion (L5)-lə əmələ gətirdiyi komplekslərin davamlılıq sabitləri təyin edilmişdir: L5>L4>L3>L2>L1. Spektrofotometrik metodla  neodimiumun(III) L1-3-lə kompleksəmələgətirməsi  tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, molekulun aromatik hissəsinə daxil edilmiş funksional qrupların mənfi induktiv effekti artdıqca kompleksəmələgəlmə reaksiyasının optimal şəraiti daha turş mühitə doğru sürüşür və onlar Nd:L=1:2 nisbətinə təsir etmir. Kompleksəmələgəlmə reaksiyasına kənar ionların və pərdələyici maddələrin təsiri öyrənilmişdir. Neodimiumun(III) dağ süxurlarında fotometrik təyini metodikası işlənilmişdir.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı