ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN SULU MƏHLULLARDAN POLIBUTADIEN ƏSASLI POLIAMFOLITLƏ SORBSIYASININ TƏDQIQI
R.M.Alosmanov, H.F. Hacıyeva, A.Ə. Əzizov, A.A. Qəribov, A.M. Məhərrəmov

 

Polibutadien əsasında alınmış və tərkibində fosfor, azot olan poliamfolitlə fenolun sulu məhlullardan sorbsiyası öyrənilmişdir. Sorbsiya izoterminin təcrübi nəticələri Lenqmür və Frendlix modellərilə işlənmiş və tədqiq olunan sistem üçün modellərin parametrləri hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, fenolun sorbsiyası zamanı sorbentdə sorbatdan ibarət monotəbəqə əmələ gəlir və məhluldakı tarazlıqlı qatılığın 110.2 m nekotorıe osobennosti formirovaniə aktivnoy q/l qiymətinə qədər sorbsiya izotermi Lenqmür və Frendlix, yuxarı qiymətlərin də daxil olduğu geniş intervalda isə ancaq Frendlix tənliyinə tabe olur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı