ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YENİ KATALİTİK KOMPLEKSİN İŞTİRAKI İLƏ FERROSENİN PİROLİZ MƏHSULLARI İLƏ ALKİLLƏŞDİRİLMƏSİ
M.İ.Rüstəmov, G.Z.Süleymanov, Ə.İ.Babayev, H.J.İbrahimov

 

Müəyyən edilmişdir ki, müəyyən temperatur və zaman intervalında, reaksiyaya girən komponentlərin müvafiq mol nisbətlərini saxlamaq şərti ilə yeni KTK katalitik kompleksinin iştirakı ilə heptan-heksan həlledicisi mühitində ferrosenin C5 fraksiyası ilə alkilləşdirilməsi 88–91% çıxımla yalnız bir tsiklopentadien həlqəsi üzrə baş verir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı