ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MATLAB PROQRAM PAKETİNDƏN İSTİFADƏ İLƏ KİMYƏVİ KİNETİKANIN TƏRS MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, S.F.Şpurova

 

Etil spirtinin sirkə turşusuna qaz fazasında katalitik oksidləşməsinin kinetik modelinin parametrlərinin təyin edilməsi məqsədi ilə MATLAB proqram paketinin istifadə metodikası göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı