ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANOLUN BUXAR KONVERSİYASI REAKSİYASINDA SİNK–KOBALT OKSİD SİSTEMİNİN AKTİVLİYİ
F.Z.Abuzərli, V.L.Bağıyev

Təqdim olunan işdə etanolun hidrogenə buxar konversiyası reaksiyasında müxtəlif tərkibli binar sink–kobalt oksid katalizatorlarının aktivliyi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, alçaq temperaturlarda reaksiya məhsulları asetaldehid və aseton, eyni zamanda yüksək temperaturlarda hidrogen və karbon qazı hesab edilir. Göstərilmişdir ki, hidrogenin əmələ gəlməsi reaksiyasında Zn:Co=2:8 və 9:1 tərkibli nümunələr yüksək aktivlik nümayiş etdirir. Tədqiq edilmiş katalizator üzərində hidrogenin çıxımı 74.3% etanolun isə konversiyası 95%-dir

Açar sözlər : hidrogen, buxar konversiyası, etanol, binar katalizatorlar, sink oksid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı