ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOBALTTƏRKİBLİ FİLİZLƏRİN EMALININ TERMODİNAMİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ MƏHLULDA KOBALTIN AYRILMA ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİ
N.V.Yusifova

 Kobaltlı filizlərin həllolması metodu ilə Co ayrılmasının  kinetikası tədqiq edilmişdir. Kimyəvi analiz metodları  ilə kobalt, dəmir, kalsium, manqan və maqneziumun  oksidlərinin ammonium xloridlə qarşılıqlı təsirdə olaraq ammonium xlorid kompleksləri əmələ gətirərək, termiki ardıcıllıqla sadə xloridlərə parçalandığı sübut edilmişdir. Kobaltın optimal çıxımı 3000С temperaturda 160 dəq müddətində 94% təşkil edir. Prosesin mexanizminin açılması üçün termoqravimetrik və rent­genfaza analiz metodlarının nəticələrindən istifadə edilmişdir. Kobaltlı birləşmələrin ammonium xloridlə xlor­laş­masının sərbəst enerjilərinin  qiymətləri hesablanmışdır. Gibbs enerjisinin qiymətinin temperaturdan asılı olaraq dəyiş­məsinin hesablanmış qiymətləri verilmişdir. Hesablamalardan da göründüyü kimi CoCl2 birləşməsinin alınması termodinamiki  cəhətdən  mümkündür.Alınmış məhlullardan kobaltın və onu müşayət edən elementlərin pH-dan asılı olaraq çökdürülərək bir-birindən ayrılma şəraiti öyrənilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-88-94

 

Açar sözlər : kobalt, ammonium xlorid, filiz, sərbəst enerji,termodinamiki,çökdürmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı