ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NORBORNENİLMETANOL, TSİKLİK AMİNLƏR VƏ BENZALDEHİD ƏSASINDA MANNİX ƏSASLARININ SİNTEZİ VƏ ONLARIN MİKROB ƏLEYHİNƏ AKTİVLİYİ
G.Ə.Hacıyeva

Norbornenilmetanol, heterotsiklik aminlər və benzaldehid əsasında yeni norbornen tərkibli Mannix əsasları sintez edilmişdir. Alınan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Sintez olunmuş maddələrin tərkib və quruluşu element analizi, İQ, 1H və 13C NMR spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Alınmış maddələrin müxtəlif mikroorqanizmlərə (qızılı stafilokok, göyyaşıl irin çöpləri, bağırsaq çöpləri, Kandida cinsli göbələklər) qarşı antimikrob aktivliyi öyrənilmişdir, həmçinin tədqiq olunan maddələrin bəzi yuxarıda geyd olunan mikroorqanizmlərə qarşı minimal inhibisiya konsentrasiyası və minimal mikrobosid konsentrasiyası təyin edilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-68-74

Açar sözlər : ditsiklopentadien, norbornenilmetanol, ikili aminlər, Mannix əsasları, antimikrob aktivlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı