ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeSe–In2Se3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
F.M.Məmmədov

 FeSe-In2Se3 kvazibinar sistemi DTA və RFA metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və onun T–x faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, diaqram əvvəldən ədəbiyyatda veriləndən bir qədər fərqlənir. Sistemdə 1195 K-də konqruent əriyən FeIn2Se4 birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmə hər iki llkin binar birləşmələrlə evtektika əmələ gətirir. FeIn2Se4 birləşməsinin kristal quruluşu ovuntu rentgenoqramının nəticələri əsasında Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-62-67

Açar sözlər : FeSe–In2Se3 sistemi, faza diagramı, FeIn2Se4 birləşməsi, evtektika, Rietveld metodu, kristal quruluş
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı