ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FeSe–In2Se3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
F.M.Məmmədov

 FeSe-In2Se3 kvazibinar sistemi DTA və RFA metodları ilə yenidən tədqiq edilmiş və onun T–x faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, diaqram əvvəldən ədəbiyyatda veriləndən bir qədər fərqlənir. Sistemdə 1195 K-də konqruent əriyən FeIn2Se4 birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmə hər iki llkin binar birləşmələrlə evtektika əmələ gətirir. FeIn2Se4 birləşməsinin kristal quruluşu ovuntu rentgenoqramının nəticələri əsasında Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-62-67

Açar sözlər : FeSe–In2Se3 sistemi, faza diagramı, FeIn2Se4 birləşməsi, evtektika, Rietveld metodu, kristal quruluş
Məqaləyə baxın