ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu2Se–Ag2Se–GeSe2 SİSTEMİNİN Cu2GeSe3–Ag2GeSe3 POLİTERMİK KƏSİYİ ÜZRƏ FAZA TARAZLIQLARI
V.A.Abbasova

 DTA və RFA üsulları ilə Cu2Se–Ag2Se–GeSe2 sisteminin Cu2GeSe3–Ag2GeSe3  politermik kəsiyi üzrə faza tarazlıqları öyrənilmiş, faza diagramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bü kəsik qeyri-kvazibinardır, 0–55 mol% Cu2GeSe3 tərkib intervalında ərintidən ilkin olaraq Ag8GeSe6 birləşməsinin yüksək temperaturlu modifikasiyasi əsasında bərk məhlullar, 55–100 mol%Cu2GeSe3 intervalında isə – Cu2GeSe3 əsasında bərk məhlular kristallaşır. Sistemdə Cu2GeSe3 əsasında bərk məhlul sahəsi 900 К-də 20 mol%, otaq temperaturunda isə 10 mol% təşkil edir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-52-56

Açar sözlər : mis-germanium selenidləri, gümüş-germanium selenidləri, faza diaqramı, bərk məhlullar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı