ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbTe–AgSbTe2 SİSTEMİNİN EHQ ÜSULU İLƏ TERMODİNAMİK TƏDQİQİ
Ş.H.Mənsimova

 2PbTe–AgSbTe2 sistemi PbTe-də nəzərən qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsilə 300–450 K temperatur intervalında tədqiq edilmişdir. Sistemdə PbTe əsasında geniş (20–100 mol% PbTe) bərk məhlul sahəsi aşkar olunmuşdur. EHQ-ni temperaturdan asılılıq tənlikləri əsasında xəlitələrdə qurğuşun telluridin parsial termodinamik funksiyaları hesablanmışdır. (2PbTe)x(AgSbTe2)1-x (х=0.2, 0.4, 0.6, 0.8) tərkibli bərk məhlulların standart inteqral termodinamik funksiyaları Gibbs-Dühem tənliyinin 2PbТe–AgSbТe2 kəsiyi üzrə inteqrallanması ilə və Ag2Te, PbTe və Sb2Te3  birləşmələri üçün müvafiq  ədəbiyyat məlumatları istifadə etməklə hesablanmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-41-47

Açar sözlər : 2PbТe–AgSbТe2 sistemi, termodinamik xassələr, EHQ üsulu, bərk məhlullar, gümüş-qurğuşun-stibium telluridləri
Məqaləyə baxın