ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİZATORUN QEYRİ-STASİONAR AKTİVLİK ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN KATALİTİK PROSESLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova

Məqalədə kimya və neft kimyası sənayəsində katalizatorun aktivliyinin dəyişməsi şəraitində aparılan proseslərin bəzi aspektləri müzakirə olunur. Proseslərin riyazi modellərinin qurulmasında nəzərdə tutulan zamana görə aktivliyin dəyişməsinin səbəblərinə baxılır. Mövcud olan tərpənməz və qaynarlaylı reaktorların modelləşdirilməsinin və həmçinin konkret sənayedə tətbiqilə yeni katalitik proseslərin optimal layihələşdirilməsinin metodikaları göstərilir

Açar sözlər : deaktivləşmə, katalizator, aktivlik, aktiv mərkəz, regenerasiya, deaktivləşmə funksiyası, modelləşdirilmə, qeyristasionar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı