ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTADİEN-STİROL KAUÇUKUNUN OKSİDLƏŞMƏ XLORFOSFORLAŞMA NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
N.A.Əfəndiyeva, A.M.Məhərrəmov, A.Ə.Əzizov, A.Y.Məlikova, İ.A.Bünyadzadə, R.M.Alosmanov

Butadien-stirol kauçukunun oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası 1H, 13C, və 31P NMR metodu ilə tədqiq olun­muşdur. Tədqiqatlar üçün reaksiya mühitindən müəyyən zaman fasilələri ilə götürülmüş və tərkibində az miqdarda fosfor olan funksiyalaşdırılmış butadien-stirol kauçuku nümunələrindən istifadə edilmişdir. Alınmış nəticələr ətraflı analiz olun­muşdur. Nəticə reaksiyanın mexanizminin interpretasiyası alınmış polimerin quruluşu müəyyən­ləş­diril­mişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-20-24 

Açar sözlər : oksidləşmə xlorfosforlaşma, butadien-stirol kauçuku, NMR metodu ilə tədqiqi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı