ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.Bayramov

Məqalədə propilenin birbaşa hidratasiyası prosesində fosfor turşusunun daşıyıcıdan azalması səbəbindən qeyri-stasionar şəraitdə izopropil spirtinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinin hesablanmasının aparılması göstərilib. Katalizatorun stabil işinin saxlanılması üçün idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə izopropil spirtinin məhsuldarlığını daimi səviyyədə saxlanılmasına imkan verəcək

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-15-19 

Açar sözlər : hidratasiya, propilen, izopropil spirti, fosfor turşusunun əlavəsi, idarəetmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı