ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİ
A.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.Bayramov

Məqalədə propilenin birbaşa hidratasiyası prosesində fosfor turşusunun daşıyıcıdan azalması səbəbindən qeyri-stasionar şəraitdə izopropil spirtinin məhsuldarlığının aşağı düşməsinin hesablanmasının aparılması göstərilib. Katalizatorun stabil işinin saxlanılması üçün idarəetmə funksiyası təklif olunub. Bu funksiyanı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə izopropil spirtinin məhsuldarlığını daimi səviyyədə saxlanılmasına imkan verəcək

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-15-19 

Açar sözlər : hidratasiya, propilen, izopropil spirti, fosfor turşusunun əlavəsi, idarəetmə
Məqaləyə baxın