ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
V.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev

 Mezoməsaməli karbon nitriddən nanohissəciklərin daşıyıcısı və stabilləşdiricisi kimi istifadə etməklə H2PtCl6•6H2O metanol – su qarışığı ilə kimyəvi reduksiya olunaraq platinin yeni nano-kompozitləri sintez edilmişdir. Müxtəlif miqdarda platin nanohissəcikləri saxlayan kompozitlərin tekstur, morfolojı, optiki xassələri, quruluş və faza tərkibi tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş kompozitlər kimyəvi, foto-, elektrokimyəvi proseslərdə effektiv heterogen katalizator kimi tədbiq perspektivinə malikdirlər

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-3-6-14

Açar sözlər : mezoməsaməli karbon nitrid, nanokompozit, platin, fiziki-kimyəvi analiz üsulları, heterogen kataliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı