ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag–Sn–Se SİSTEMİ: FAZA DİAQRAMI, TERMODİNAMİKA VƏ MODELLƏŞMƏ
F.S.İbrahimova

Ag–Sn–Se üçlü sisteminin faza diaqramının, aralıq fazalarının strukturlarının və termodinamik xassələrinin öyrənilməsi üzrə işlərin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Sistemdə Ag8SnSe6 və AgSnSe2 üçlü birləşmərinin əmələ gəlməsi, onların müvafiq olaraq 1015 K-də parçalanmadan əriməsi və 860 K-də parçalanaraq əriməsi müəyyən edilmişdir. AgSnSe2 və argirodit Ag8SnSe6 birləşmələrinin əmələgəlmə enthalpiya, entropiya, sərbəst enerjiləri və istilik tutumları üçün ən etibarlı məlumatlar təklif olunur. Maye ərintilərin  qarışma termodinamik funksiyaları müntəzəm məhlullar modelinin asimmetrik versiyası əsasında ifadə edilir. Maye ərintilərin təbəqələşmə sərhədlərini müəyyən etmək üçün homogen fazanın daxili termodinamik sabitlik funksiyasından istifadə edilmişdir. OriginLab proqramın köməyi ilə Ag–Sn–Se sistemindəki Ag2Se, SnSe2, SnSe, Ag8SnSe6 birləşmələrinin kristallaşma səthləri və maye ərintilərinin təbəqələşmə  səthlərinin çoxsahəli 3D görüntüsü verilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-84-93 

Açar sözlər : mis–qurğuşun-tellur sistemi, faza diaqramı, lividus səthi, 3D modelləşdirilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı