ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KREKİNQ VƏ PİROLİZ QAZLARININ EMALININ KİMYƏVİ TEXNOLOJİ KOMPLEKSİNİN ETİLEN REQİONU PROSESLƏRİNİN QEYRİ-STASİONARLIĞINI NƏZƏRƏ ALMAQLA ÜMUMİ İDARƏ SXEMİ
İ.İ.Osmanova

 Məqalədə KTK-in etilen regionu proseslərinin qeyri-stasionar şəraitdə əvvəl təklif edilmiş [1] sxemi üzrə hesablanmış idarə olunmasının gedişi və nəticələri təqdim olunub. Proseslərin qeyri-stasionar şəraitdə optimal idarə olunması məsələsi həll olunub və aparılıan iş nəticəsində KTK-in etilen regionunun qeyri-stasionar şəraitdə baş verməsini nəzərə almaqla ümumi idarə sxemi işlənib hazırlanıb

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-76-83

 

Açar sözlər : qeyri-stasionar, idarə olunma funksiyası, məhsuldarlıq, dinamika, aktivlik, blok-sxem, ümumi idarə sxemi
Məqaləyə baxın