ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ ELEKTROLİTDƏN MOLİBDENİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ
Ü.M.Qurbanova

 Təqdim olunan işdə molibdat ionlarının qələvi elektrolitdən elektroreduksiya prosesi tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərini çəkilməsilə tədqiq edilmişdir. Molibdat ionlarının reduksiyası, əsasən, heptamolibdat ionlarından köməyilə baş verir ki, bu da ammonium ionlarının molibdat ionlarına polimerləşməsinin təsiri nəticəsində meydana gəlir. Qələvi məhlulunda heptamolibdat ionlarının daha çox miqdarda əmələ gəlməsi molibdat ionlarının reduksiya prosesini sürətləndirir. Molibdat ionlarının müxtəlif temperaturlarda çəkilmiş polyarizasiya əyrilərinin analizi göstərir ki, qələvi elektrolitdən bu ionların elektroreduksiya prosesi diffuzion polyarizasiya ilə müşayiət olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-59-64

Açar sözlər : elektroçökmə, molibdat ionları, heptomolibdat ionları, polarizasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı