ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QƏLƏVİ ELEKTROLİTDƏN MOLİBDENİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ
Ü.M.Qurbanova

 Təqdim olunan işdə molibdat ionlarının qələvi elektrolitdən elektroreduksiya prosesi tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərini çəkilməsilə tədqiq edilmişdir. Molibdat ionlarının reduksiyası, əsasən, heptamolibdat ionlarından köməyilə baş verir ki, bu da ammonium ionlarının molibdat ionlarına polimerləşməsinin təsiri nəticəsində meydana gəlir. Qələvi məhlulunda heptamolibdat ionlarının daha çox miqdarda əmələ gəlməsi molibdat ionlarının reduksiya prosesini sürətləndirir. Molibdat ionlarının müxtəlif temperaturlarda çəkilmiş polyarizasiya əyrilərinin analizi göstərir ki, qələvi elektrolitdən bu ionların elektroreduksiya prosesi diffuzion polyarizasiya ilə müşayiət olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-59-64

Açar sözlər : elektroçökmə, molibdat ionları, heptomolibdat ionları, polarizasiya
Məqaləyə baxın