ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DAŞKƏSƏN DƏMİR FİLİZİNİN EMAL TULLANTILARININ TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN MİNERALLARIN SƏTH XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.A.Quliyeva

 Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə Daşkəsən Filiz saflaşdırma kombinatının dəmir filizi emal tullantılarının tərkibinə daxil olan mineralların oksidləşməsi və səth xassələrinin dəyişməsi tədqiq edilmişdir. Tullantılardan əlvan metalların topa həllolmasının modelləşdirilməsinin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri göstərdi ki, sulphat turşusu ilə aşındırma materialın perkolyasion xassələrini yüksəltməklə əlvan metalların məhlula çıxım faizini artırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-48-53

Açar sözlər : zənginləşmə tullantıları, topa həllolma, sulphatlaşma, metalların çıxarılması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı