ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DAŞKƏSƏN DƏMİR FİLİZİNİN EMAL TULLANTILARININ TƏRKİBİNƏ DAXİL OLAN MİNERALLARIN SƏTH XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
A.A.Quliyeva

 Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə Daşkəsən Filiz saflaşdırma kombinatının dəmir filizi emal tullantılarının tərkibinə daxil olan mineralların oksidləşməsi və səth xassələrinin dəyişməsi tədqiq edilmişdir. Tullantılardan əlvan metalların topa həllolmasının modelləşdirilməsinin laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri göstərdi ki, sulphat turşusu ilə aşındırma materialın perkolyasion xassələrini yüksəltməklə əlvan metalların məhlula çıxım faizini artırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-48-53

Açar sözlər : zənginləşmə tullantıları, topa həllolma, sulphatlaşma, metalların çıxarılması
Məqaləyə baxın