ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİN ABŞERON TORPAQLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ
Z.R.Ağayeva, B.G.Məmmədova, E.M.Kazımova, İ.Ə.Talıblı, S.G.Efendiyeva, Ç.M.Şabanova

Məqalədə torpağın ekoloji mühitini sağlamlaşdırmaq, torpağa verilən mineral gübrələrin səmərəliliyini artırmaq üçün mineral gübrə fonunda torpağa verilən bentonit gilindən istifadə edilir. Torpaqların deqradasiyalaşmasının sürətini azaltmaq, eləcədə, bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, həmçinin torpağın su-fiziki və aqrofiziki rejiminə də əhəmiyyətli təsir göstərir. Torpağın su-fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərinə və ekoloji mühitin sağlamlaşmasına əlverişli şərait yaradır ki, bu da bitkilərin boy artımını və torpaqda  mütəhərrik fosforun miqdarını yaxşılaşdırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-82-85

Açar sözlər : boz-qonur torpaq, süxur, montmorilonit, bentonit gili, badımcan bitkisi
Məqaləyə baxın