ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İŞLƏNMİŞ MOTOR YAĞININ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
K.Y.Əcəmov, E.Ə.Hüseynova, N.İ.İmaniva, K.K.İsmaylova, V.A.İsmaylova, M.N.Ağabəyova, S.E.Yusubova, M.M.Əsgərova

Təmiz və işlənmiş motor yağının  fiziki-kimyəvi xassələrinin müqayisə olunmuş nəticələri təqdim olunub. Müəyyən olundu  ki, işlənmiş motor yağlarının mexaniki qarışıqlarla çirklənmə səviyyəsi normadan yuksəkdir və onun kolloid sistemi kimi aqreqativ sabitliyi tərkibində disperslik qabiliyyətini saxlayan aşqarların qalması ilə bağlıdır. İşlənmiş motor yağının dielektrik xassələrinin öyrənilməsi kohnəlmənin əsas məhsulu qurum hissəciklərdən ibarət olmasını müəyyən etməyə imkan verdi. İşlənmiş yağların təmizlənməsi ücün şəraitin və kompozisiyaların seçilməsində alınmış nəticələrin istifadəsi tövsiyə olunur.

Açar sözlər : xassələrin qiymətləndirilməsi, işlənmiş motor yaği, kohnəlmə məhsulu, qurum hissəcikləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı