ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİRAZİNLƏ MODULYASİYA EDİLMİŞ 2,2’-DİPİRİDİLAMİNİN BİRNÜVƏLİ MİS(II) KOMPLEKSİNİN SİNTEZİ, KRİSTAL QURULUŞU, SPEKTRAL VƏ MAQNİT XASSƏLƏRİ
F.F.Vəliyev

Cu(CH3COO)2∙H2O-in  pirazinlə modulyasiya edilmiş dipiridilamin ligandı – [Cu(Hppza)(CH3COO)2]·2H2O ilə qarşılıqlı təsirindən yeni mis (II) kompleksi 1 sintez edilmişdir. Bu kompleksin kristal quruluşu, spektral və maqnit xüsusiyyətləri təyin edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu kompleksdə mis (II) ionunun koordinasiya polyhedronu, ekvatorial müstəvisində Hppza liqandının iki azot atomu və iki karboksilat anionunun iki oksigen atomu olan dartılmış bir oktahedrondan ibarətdir.  Molekullararası hidrogen rabitələrinin əmələ gəlməsi aşkar edilmişdir.  

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-78-82 

Açar sözlər : pirazinlə modullaşdırılmış oliqo-α-aminopiridin liqandı, mis kompleksi, hidrogen rabitəsi, supramolekulyar quruluş
Məqaləyə baxın