ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TlTe–Tl9ErTe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
İ.F.Mehdiyeva

TlTe–Tl9ErTe6 sistemi differensial-terniki və rentgenfaza analizi üsulları ilə öyrənilmiş, onun faza diaqramı qurul­muşdur. Göstərilmişdir ki, sistem hər iki ilkin birləşmənin inkonqruent əriməsi səbəbindən qeyri-kvazibinardır, lakin solidusdan aşağıda stabildir və Tl9ErTe6 əsasında 5 mol%-ə qədər bərk məhlul əmələ gətirir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-74-77

 

Açar sözlər : tallium-erbium telluridləri, faza tarazlığı, politermik kəsiklər
Məqaləyə baxın