ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
bis[3-(FLÜORFENİLAZO-PENTADİEN-2,4)] ETİLENDİİMİNİN SİNTEZİ VƏ QURULUŞU, MİS İONLARI İLƏ KOMPLEKSƏMƏLƏGƏLMƏNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
F.S.Əliyeva, F.O.Məmmədova, Y.E.Yusifov, F.M.Çıraqov

Asetilaseton əsasında yeni üzvi reagent sintez edilmişdir. Onların kristal quruluşları öyrənilmişdir. Spektrofotometrik metodla onların mislə kompleksəmələgətirməsi öyrənilmişdir. Сu–R kompleksəmələgətirməsinə üçüncü kompo­nent­lərin təsiri öyrənilmişdir. Fiziki-kimyəvi metodlarla reaksiyaya girən maddələrin tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. Kom­pleksəmələgəlməyə kənar ionların təsiri öyrənilmişdir. İşlənib hazırlanmış metodika mis saxlayan obyektlərdə misin mikromiqdarlarının təyini üçün tətbiq edilə bilər.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-56-60

 

Açar sözlər : ekstraksion-fotometrik analiz, mis(II), β-diketonlar, 3-(flüorfenilazo-pentadien-2,4), bis[3-( flüorfenil­azo­pentadien-2,4)]etilendiimin, rentgen struktur analiz
Məqaləyə baxın