ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ KNOEVENAGEL ADDUKTLARI ƏSASINDA YENİ PİRAN VƏ TSİKLOHEKSANON TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
F.N.Nağıyev

3-(4-Tolil)-, 3-(4-me­­­­­­toksifenil)-, 3-fenil-, 3-piri­di­nil-2-(tio­­­­­fe­n-2-kar­­bo­nil­)­akrilonit­ril­lə­rin, eləcə də 3-(4-Tolil)-, 3-(thio­phen-2-yl) və 2-(4-bro­m­­benzoil)-3-(4-flüorfenil)akrilonitri­lin ase­­toasetanilid ilə Mi­xa­el bir­ləş­mə re­aksi­ya­­si­ya­sın­dan həm əvəz­lənmiş tsikloheksanon, həm də 3,4-di­hid­ro-2H-piran tö­rə­mə­lə­­ri alın­mışdır. Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşları nüvə maqnit rezonansı spek­tros­kopiyası və X-Ray analizinin köməyi  ilə təsdiq edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-39-47

               

Açar sözlər : tiofen, akrilonitrillər,asetoasetanilid, tsiklo­he­ksanon,dihidropiran, nüvə maqnit rezonansı spek­tros­kopiyası
Məqaləyə baxın