ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Topa aşındırma üsulu İlə alunİtİn emal texnologİyası
Ç.M.Kaşkay, A.Ə.Heydərov, R.B.Kərimov, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov

Müəlliflər tərəfindən hazırlanmış topa aşındırma və diafraqamalı elektroliz metodikasından istifadə etməklə qələvi və sulfat turşusunun sintezini həyata keçirən alunitin emal texnologiyası haqqında məlumat verilir. Müxtəlif rejimlərdə texnologiyanın sınaq təcrübələri üçün işləyən maketi hazırlanmışdır. Həyata keçməsi birbaşa yataqda reallaşan, sadəliyi və yüksək rentabelliyi ilə fərqlənən texnologiya təklif olunur.  

Açar sözlər : alunit, texnologiya, topa aşındırma, diafraqmalı elektroliz, prinsipial sxema
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı