ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Fe(III) MASS-2-AMİNO-4-NİTROFENOL İLƏ SORBSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
E.C.Eyyubova, X.C.Nağiyev, F.M.Çiraqov

Məqalə dəmir(III) ionlarının malein anhidridinin stirol ilə birgə sopolimeri və 2-amino-4-nitrofenol əsasında sintez edilmiş xelatəmələgətirici sintetik sorbent tərəfindən adsorbsiyasının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Sorbentin Fe(III) ionlarına qarşı sorbsion xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Tədqiqat zamanı sorbsiyaya təsir edən müxtəlif parametrlər, xüsusilə, optimal pH, ion qüvvəsinin təsiri, zamandan asılılıq, metal ionlarının ilkin qatılığının təsiri öyrənilmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, maksimum sorbsiya tutmu mühitin pH=5 qiymətində 373.33 mq/q təşkil edir. Tədqiqat zamanı bəzi sorbsiya izotermləri və kinetikası öyrənilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-2-26-33

 

Açar sözlər : sorbsiya, Fe(III), xelatəmələgətirici sorbent, qatılaşdırılma
Məqaləyə baxın