ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPARGİL SIRA TSİKLOHEKSİLAMİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
M.İ.Şatirova, М.М.Мövsümzadə, U.Ş.Cəfərova

Tsikloheksilamininin propargil bromidlə kalium qələvisinin iştirakında qarşılıqlı təsiri zamanı propargil sıra ikili və üçlü tsikloheksilaminlərin sintezinin mümkünlüyü öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş ikili aminlər reaksiyaqabilli mərkəzlər hesabına hidrosililləşmə, dien kondensasiyası və birləşmə reaksiyaları kimi müxtəlif kimyəvi reaksiyalara daxil olaraq yeni törəmələr əmələ gətirirlər. O cümlədən, N-prop-2-in-1-iltsikloheksilaminin N-H rabitənin hesabına akrilonitrillə və epixlorhidrinlə üçfülorlu bor efiratının itirakında reaksiyaya daxil olaraq müvafiq N-sianetil-N-prop-2-in-1-iltsikloheksilamin və N-epoksi-N-prop-2-in-1-iltsikloheksilamin əmələ gətirdiyi göstərilmişdir. N-sian­etil-N-prop-2-in-1-iltsikloheksilaminin duz turşusunun 10%-li sulu məhlulunun təsirindən hidrolizə uğrayaraq doymamış karbon turşusunun, N-epoksi-N-prop-2-in-1-iltsikloheksilamin isə oksiran halqasının hesabına qatı sulfat turşusu ilə qarılıqlı təsirdən asetilen sıra qlikollların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Həmçinin, müəyyən olunmuşdur ki, N-epoksi-N-prop-2-in-1-iltsikloheksilaminin propargil spirti ilə reaksiyası zamanı iki terminal asetilen rabitəli müvafiq efirospirtlər əmələ gəlir. Alınmış birləşmələrin quruluşları İQ və NMR spektroskopiya üsullarının köməyi ilə eyniləşdirilmişdir. Reaksiyanın gedişatına nəzarət müxtəlif həlledici sistemlərdə alüminium oksid örtüklü plastinkalardan ibarət NTX üsulu ilə həyata keçirilmiş və aydınlaşdırıcı kimi yoddan istifadə olunmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-76-81

Açar sözlər : tsikloheksilamin, propargil bromid, norbornadien, hidrosililləşmə, karbon turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı