ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENİLFENOLLARIN SUDA HƏLL OLAN AZOTSAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, G.M.Həsənova

Sintez edilmiş birləşmələr – 1-(2-allilfenoksi)butil-4-piridinium bromid (I) və 1-(2-propenilfenoksi)butil-4-piridinium bromid(II) H2S-lə doydurulmuş su-duz-kerosin mühitində polad Ct.3 lövhələri üzərində korroziya inhibitoru kimi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar üçün gravimetrik metoddan, SEM-dən istifadə edilmiş, eləcə də prosesin bəzi termodinamik parametrləri (ΔG0ads., ΔH0ads., ΔS0ads.) araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, 50–150 mg/l qatılıqlarda tədqiq edilmiş birləşmələr inhibitor xassəsinə malikdir. Göstərilən qatılıqlarda birləşmələrin mühafizə dərəcəsi 62–96% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-71-75 

Açar sözlər : Fenol birləşmələri, korroziya inhibitorları, adsorbsiya, morfologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı