ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENİLFENOLLARIN SUDA HƏLL OLAN AZOTSAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, G.M.Həsənova

Sintez edilmiş birləşmələr – 1-(2-allilfenoksi)butil-4-piridinium bromid (I) və 1-(2-propenilfenoksi)butil-4-piridinium bromid(II) H2S-lə doydurulmuş su-duz-kerosin mühitində polad Ct.3 lövhələri üzərində korroziya inhibitoru kimi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar üçün gravimetrik metoddan, SEM-dən istifadə edilmiş, eləcə də prosesin bəzi termodinamik parametrləri (ΔG0ads., ΔH0ads., ΔS0ads.) araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, 50–150 mg/l qatılıqlarda tədqiq edilmiş birləşmələr inhibitor xassəsinə malikdir. Göstərilən qatılıqlarda birləşmələrin mühafizə dərəcəsi 62–96% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-71-75 

Açar sözlər : Fenol birləşmələri, korroziya inhibitorları, adsorbsiya, morfologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı