ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENİLFENOLLARIN SUDA HƏLL OLAN AZOTSAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, G.M.Həsənova

Sintez edilmiş birləşmələr – 1-(2-allilfenoksi)butil-4-piridinium bromid (I) və 1-(2-propenilfenoksi)butil-4-piridinium bromid(II) H2S-lə doydurulmuş su-duz-kerosin mühitində polad Ct.3 lövhələri üzərində korroziya inhibitoru kimi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar üçün gravimetrik metoddan, SEM-dən istifadə edilmiş, eləcə də prosesin bəzi termodinamik parametrləri (ΔG0ads., ΔH0ads., ΔS0ads.) araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, 50–150 mg/l qatılıqlarda tədqiq edilmiş birləşmələr inhibitor xassəsinə malikdir. Göstərilən qatılıqlarda birləşmələrin mühafizə dərəcəsi 62–96% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-71-75 

Açar sözlər : Fenol birləşmələri, korroziya inhibitorları, adsorbsiya, morfologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı