ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKENİLFENOLLARIN SUDA HƏLL OLAN AZOTSAXLAYAN TÖRƏMƏLƏRİNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, M.A.Ağayeva, G.M.Həsənova

Sintez edilmiş birləşmələr – 1-(2-allilfenoksi)butil-4-piridinium bromid (I) və 1-(2-propenilfenoksi)butil-4-piridinium bromid(II) H2S-lə doydurulmuş su-duz-kerosin mühitində polad Ct.3 lövhələri üzərində korroziya inhibitoru kimi tədqiq edilmişdir. Tədqiqatlar üçün gravimetrik metoddan, SEM-dən istifadə edilmiş, eləcə də prosesin bəzi termodinamik parametrləri (ΔG0ads., ΔH0ads., ΔS0ads.) araşdırılmışdır. Alınmış nəticələr göstərmişdir ki, 50–150 mg/l qatılıqlarda tədqiq edilmiş birləşmələr inhibitor xassəsinə malikdir. Göstərilən qatılıqlarda birləşmələrin mühafizə dərəcəsi 62–96% təşkil edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-71-75 

Açar sözlər : Fenol birləşmələri, korroziya inhibitorları, adsorbsiya, morfologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı