ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKN-40 VƏ SKEPT-60 СOPOLİMERLƏRİNİN BİTUM BİRLƏŞMƏLƏRİNƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.S.MəmmədHəsən-zadə

Aparılmış tədqiqatlarda SKN-40, сopolimer SKEPT-60, polivinilxlorid və MQF-9 əsaslı rezin qarışığı hazırlanmışdır. Nəticədə istilik müqaviməti və yapışma xassələri artmışdır. Alınmış rezin qarışıqları bitum kompozisiyalarına əlavə olunmuş və nəticədə penetrasiya və genişlənmə xassələri yaxşılaşmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-67-70 

Açar sözlər : rezin, bitum kompopozisiyası, kauçuk, rezin qarışığı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı