ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKN-40 VƏ SKEPT-60 СOPOLİMERLƏRİNİN BİTUM BİRLƏŞMƏLƏRİNƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.S.MəmmədHəsən-zadə

Aparılmış tədqiqatlarda SKN-40, сopolimer SKEPT-60, polivinilxlorid və MQF-9 əsaslı rezin qarışığı hazırlanmışdır. Nəticədə istilik müqaviməti və yapışma xassələri artmışdır. Alınmış rezin qarışıqları bitum kompozisiyalarına əlavə olunmuş və nəticədə penetrasiya və genişlənmə xassələri yaxşılaşmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-67-70 

Açar sözlər : rezin, bitum kompopozisiyası, kauçuk, rezin qarışığı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı