ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XROMOTROP TURŞUSUNUN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENTLƏR İŞTİRAKINDA KOBALTIN (II) KOMPLEKƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN TƏDQİQİ
V.İ.Mərdanova

Kobaltın(II) 2-[2-dihidroksi-3,5-disulfenilazo]naftalin-1,8-dihidroksi-3,6-disulfanatrium ilə səthi aktiv maddələr – setilpiridin xlorid, setilpiridin bromid, setiltrimetilammonium bromid. Səthi-aktiv maddələr iştirakında və iştirakı olmadan kompleksəmələgəlməsi tədqiq edilmişdir. Komplekslərin molar udma əmsalı və davamlılıq sabiti təyin edilmişdir. Ən kiçik kvadratlar metodundan istifadə edərək dərəcəli qrafikin tənlikləri qurulmuşdur. Ber qanununa tabeçilik intervalı təyin edilmişdir. Bu metodikadan istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun Akstafa və Cogaz çaylarında kobaltın (II) təyini aparılmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-56-61 

Açar sözlər : kobalt(II), səthi aktiv maddələr, selilpiridin xlorid, selilpiridin bromid, seliltrimetilamonium bromid, kobalt(II) kompleksləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı