ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METAKRİLONİTRİLDƏN METAKRİL MONOMERLƏRİNİN VƏ ONLARIN ƏSASINDA POLİMERLƏRİN SİNTEZİ
E.S.Məmmədova, Z.Ç.Salayeva, N.A.Zeynalov, H.Ə.Məmmədəliyev

Metakrilonitrildən metakril sırası monomerləri: metakrilamid, metakril turşusu, metilmetakrilat və ali metilmetakrilatlar sintez edilmişdir. Metakrilonitril və C2–C16-ya qədər olan alifatik spirtlər əsasında ali metakrilatlar sintez edilmişdir. Onların sintezinin optimal şəraiti tapılmış, başlanğıc metakrilonitrilə nəzərən metakrilatların hesablanmış nəzəri çıxımı 95–97% təşkil etmişdir. Sintez olunmuş monomerlərin radikal sopolimerləşməsindən neft yağlarına özlü aşqarlar, yapışqanlar, protektor rezin qarışığı üçün köhnəlmənin qarşısını alan, antikorrozion örtüklər, korroziya inhibitorları və s.-də tətbiq olunan yüksəkmolekullu birləşmələr, poli-N-əvəz olunmuş akrilamidlər alınmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-50-55 

 

Açar sözlər : polimerləşmə, metakrilatlar, akrilamidlər, efirlər, spirtlər, polimerlər, aşqarlar, yağlar, yapışqanlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı