ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SbTeI−Bi2Te3 SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA üsulları ilə Sb2Te3+2BiI3↔Bi2Te3+2SbI3 qarşılıqlı sisteminin faza diaqramının SbTeI−Bi2Te3 politermik kəsiyi qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, maye fazadan ilkin olaraq Sb2-xBixTe3 bərk məhlulları (a-faza) kristallaşır. Sonra kristallaşma bir sıra non- və monovariant reaksiyalar üzrə davam edir və subsolidusda sistemdə α+γ1, α+γ2 və α+γ121 və γ2, SbTeI və BiTeI əsasında bərk məhlullardır) heterogen sahələri əmələ gəlir. Alınmış yeni bərk məhlullar topoloji izolyator materialları və Raşba yarımkeçiriciləri kimi praktiki maraq kəsb edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-46-49 

 

Açar sözlər : SbTeI−Bi2Te3 sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, topoloji izolyatorlar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı