ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SbTeI−Bi2Te3 SISTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİR
E.C.Əhmədov

DTA və RFA üsulları ilə Sb2Te3+2BiI3↔Bi2Te3+2SbI3 qarşılıqlı sisteminin faza diaqramının SbTeI−Bi2Te3 politermik kəsiyi qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, maye fazadan ilkin olaraq Sb2-xBixTe3 bərk məhlulları (a-faza) kristallaşır. Sonra kristallaşma bir sıra non- və monovariant reaksiyalar üzrə davam edir və subsolidusda sistemdə α+γ1, α+γ2 və α+γ121 və γ2, SbTeI və BiTeI əsasında bərk məhlullardır) heterogen sahələri əmələ gəlir. Alınmış yeni bərk məhlullar topoloji izolyator materialları və Raşba yarımkeçiriciləri kimi praktiki maraq kəsb edir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-46-49 

 

Açar sözlər : SbTeI−Bi2Te3 sistemi, faza diaqramı, bərk məhlullar, topoloji izolyatorlar, Raşba yarımkeçiriciləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı