ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
"İKHLAS-1" NANODEEMULGATORUNUN "AKKULKA" YATAĞINDA LABORATORİYA, SƏNAYE SINAQ NƏTİCƏLƏRİ VƏ NEFT EMULSİYALARININ PARÇALANMA MEXANİZMİ
T.K.Daşdiyeva

Məqalədə Qazaxıstan Respublikası MMT "Tetisaralgaz" "Akkulka" yatağında "IKHLAS-1" nanodeemulqatorunun laboratoriya və sənaye sınaqlarının nəticələri təqdim olunur. Sınaq nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki,  neftin ilkin hazırlanmasının bütün texnoloji şərtləri daxilində "IKHLAS-1" nanodeemulqatoru "DMO-86520" baza deemulqatoru ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstünlüklərə nalikdir. Ona görə, "İKHLAS-1" "Akkulka" yatağında neftin ilkin hazırlanması üzrə Qruplaşdırılmış Qurğularda geniş miqyasda tətbiq üçün təklif edilmişdir. Tətbiq nəticələri (2017-ci ilin oktyabrından etibarən) "IKHLAS-1" nanodeemulqatorun yüksək səmərəliliyini bir daha təsdiqləyir. Məqalədə neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizm də şərh edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-34-45 

 

Açar sözlər : "IKHLAS-1" nanodemulqatoru, neft-mədən nanotexnologiyaları; neftşıxarmada nanotexnologiyalar; neft və suyun hazırlanmasında nanotexnologiyalar; neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizmi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı