ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
"İKHLAS-1" NANODEEMULGATORUNUN "AKKULKA" YATAĞINDA LABORATORİYA, SƏNAYE SINAQ NƏTİCƏLƏRİ VƏ NEFT EMULSİYALARININ PARÇALANMA MEXANİZMİ
T.K.Daşdiyeva

Məqalədə Qazaxıstan Respublikası MMT "Tetisaralgaz" "Akkulka" yatağında "IKHLAS-1" nanodeemulqatorunun laboratoriya və sənaye sınaqlarının nəticələri təqdim olunur. Sınaq nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki,  neftin ilkin hazırlanmasının bütün texnoloji şərtləri daxilində "IKHLAS-1" nanodeemulqatoru "DMO-86520" baza deemulqatoru ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstünlüklərə nalikdir. Ona görə, "İKHLAS-1" "Akkulka" yatağında neftin ilkin hazırlanması üzrə Qruplaşdırılmış Qurğularda geniş miqyasda tətbiq üçün təklif edilmişdir. Tətbiq nəticələri (2017-ci ilin oktyabrından etibarən) "IKHLAS-1" nanodeemulqatorun yüksək səmərəliliyini bir daha təsdiqləyir. Məqalədə neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizm də şərh edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-34-45 

 

Açar sözlər : "IKHLAS-1" nanodemulqatoru, neft-mədən nanotexnologiyaları; neftşıxarmada nanotexnologiyalar; neft və suyun hazırlanmasında nanotexnologiyalar; neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizmi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı