ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
"İKHLAS-1" NANODEEMULGATORUNUN "AKKULKA" YATAĞINDA LABORATORİYA, SƏNAYE SINAQ NƏTİCƏLƏRİ VƏ NEFT EMULSİYALARININ PARÇALANMA MEXANİZMİ
T.K.Daşdiyeva

Məqalədə Qazaxıstan Respublikası MMT "Tetisaralgaz" "Akkulka" yatağında "IKHLAS-1" nanodeemulqatorunun laboratoriya və sənaye sınaqlarının nəticələri təqdim olunur. Sınaq nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki,  neftin ilkin hazırlanmasının bütün texnoloji şərtləri daxilində "IKHLAS-1" nanodeemulqatoru "DMO-86520" baza deemulqatoru ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstünlüklərə nalikdir. Ona görə, "İKHLAS-1" "Akkulka" yatağında neftin ilkin hazırlanması üzrə Qruplaşdırılmış Qurğularda geniş miqyasda tətbiq üçün təklif edilmişdir. Tətbiq nəticələri (2017-ci ilin oktyabrından etibarən) "IKHLAS-1" nanodeemulqatorun yüksək səmərəliliyini bir daha təsdiqləyir. Məqalədə neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizm də şərh edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-34-45 

 

Açar sözlər : "IKHLAS-1" nanodemulqatoru, neft-mədən nanotexnologiyaları; neftşıxarmada nanotexnologiyalar; neft və suyun hazırlanmasında nanotexnologiyalar; neft emulsiyalarının yeni parçalanma mexanizmi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı