ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞI
S.P.Cavadova

Təqdim edilən iş etilen qlikol nümunəsində susuz elektrolitlərdən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiyasına həsr edilmişdir. Platin elektrodu üzərində tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə, bismut ionlarının elektro­reduksiya prosesinin kinetika, mexanizmi və müəyyən edilmilşdir ki, proses bir mərhələdə 0.45–(–2.0) V potensial intervalında baş verir. Qorbaçov metodu ilə çəkilən əyrilər əsasında effektiv aktivləşrmə enerjisi hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, susuz elektrolitlərdə bismut ionlarının elektrooreduksiya prosesi diffuziya təbiətli polyarizasiya ilə müşayiət olunur. Həmçinin müxtəlif amillərin (temperatur, qatılıq, potensialın dəyişmə sürəti) prosesə təsiri tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatların köməyilə bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi üçün optimal rejim və elektrolit tərkibi seçilmişdir. Elektrolitin tərkibi: 0.1 Bi(NO3)3×5H2O+CH2OH–CH2OH; T = 298 K.; ЕV = 0.03 V/san

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-11-16 

 

Açar sözlər : polyarizasiya, bismuth ionları, etilenqlikol, elektrokimyəvi reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı