ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞI
S.P.Cavadova

Təqdim edilən iş etilen qlikol nümunəsində susuz elektrolitlərdən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiyasına həsr edilmişdir. Platin elektrodu üzərində tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə, bismut ionlarının elektro­reduksiya prosesinin kinetika, mexanizmi və müəyyən edilmilşdir ki, proses bir mərhələdə 0.45–(–2.0) V potensial intervalında baş verir. Qorbaçov metodu ilə çəkilən əyrilər əsasında effektiv aktivləşrmə enerjisi hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, susuz elektrolitlərdə bismut ionlarının elektrooreduksiya prosesi diffuziya təbiətli polyarizasiya ilə müşayiət olunur. Həmçinin müxtəlif amillərin (temperatur, qatılıq, potensialın dəyişmə sürəti) prosesə təsiri tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatların köməyilə bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi üçün optimal rejim və elektrolit tərkibi seçilmişdir. Elektrolitin tərkibi: 0.1 Bi(NO3)3×5H2O+CH2OH–CH2OH; T = 298 K.; ЕV = 0.03 V/san

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-11-16 

 

Açar sözlər : polyarizasiya, bismuth ionları, etilenqlikol, elektrokimyəvi reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı