ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞI
S.P.Cavadova

Təqdim edilən iş etilen qlikol nümunəsində susuz elektrolitlərdən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiyasına həsr edilmişdir. Platin elektrodu üzərində tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə, bismut ionlarının elektro­reduksiya prosesinin kinetika, mexanizmi və müəyyən edilmilşdir ki, proses bir mərhələdə 0.45–(–2.0) V potensial intervalında baş verir. Qorbaçov metodu ilə çəkilən əyrilər əsasında effektiv aktivləşrmə enerjisi hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, susuz elektrolitlərdə bismut ionlarının elektrooreduksiya prosesi diffuziya təbiətli polyarizasiya ilə müşayiət olunur. Həmçinin müxtəlif amillərin (temperatur, qatılıq, potensialın dəyişmə sürəti) prosesə təsiri tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatların köməyilə bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi üçün optimal rejim və elektrolit tərkibi seçilmişdir. Elektrolitin tərkibi: 0.1 Bi(NO3)3×5H2O+CH2OH–CH2OH; T = 298 K.; ЕV = 0.03 V/san

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-11-16 

 

Açar sözlər : polyarizasiya, bismuth ionları, etilenqlikol, elektrokimyəvi reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı