ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞI
S.P.Cavadova

Təqdim edilən iş etilen qlikol nümunəsində susuz elektrolitlərdən bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiyasına həsr edilmişdir. Platin elektrodu üzərində tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsilə, bismut ionlarının elektro­reduksiya prosesinin kinetika, mexanizmi və müəyyən edilmilşdir ki, proses bir mərhələdə 0.45–(–2.0) V potensial intervalında baş verir. Qorbaçov metodu ilə çəkilən əyrilər əsasında effektiv aktivləşrmə enerjisi hesablanmış və müəyyən edilmişdir ki, susuz elektrolitlərdə bismut ionlarının elektrooreduksiya prosesi diffuziya təbiətli polyarizasiya ilə müşayiət olunur. Həmçinin müxtəlif amillərin (temperatur, qatılıq, potensialın dəyişmə sürəti) prosesə təsiri tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatların köməyilə bismut ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi üçün optimal rejim və elektrolit tərkibi seçilmişdir. Elektrolitin tərkibi: 0.1 Bi(NO3)3×5H2O+CH2OH–CH2OH; T = 298 K.; ЕV = 0.03 V/san

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-11-16 

 

Açar sözlər : polyarizasiya, bismuth ionları, etilenqlikol, elektrokimyəvi reduksiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı