ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
LANTANLA MODİFİKASİYA OLUNMUŞ HZSM-5 SEOLİT KATALİZATORUNDA ETANOLUN ÇEVRİLMƏSİ
B.A.Babayeva, S.E.Məmmədov

Axın tipli atmosfer təzyiqə 300–4500С temperatur intervalında lantanla modifikasiya olunmuş ZSM-5 seolitin iştirakında etanolun karbohidrogenlərə çevrilməsi öyrənmiş və göstərilmişdir ki, ZSM-5  seolitin modifikasiya olunması və prosesin temperaturu etanolun çevrilmə məhsullarının paylanmasına təsir edir. Lantanla HZSM-5 seolitin modifikasiyası isoparafin karbohidrogenlərin çıxımının artmasında mühüm rol oynamaqla yanaşı katalizatın keyfiyyət tərkibinə  və oktan ədədinə əlverişli təsir edir. Etanolun  3500С-də çevrilməsindən alınmış katalizat benzolun  (<1.0%), aromatik (<30%) və olefin (<2.0%) karbohidrogenlərin miqdarına görə ²Avro-5² standartına uyğun gəlir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-55-60

 

Açar sözlər : etanol, izomerləşmə, krekinq, aromatikləşmə, ZSM-5, karbohidrogenlər, çevrilmə
Məqaləyə baxın