ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİS VƏ STİBİUM YODİDLƏRİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ QARŞILIQLI TƏSİRİ
P.R.Məmmədli

DTA və RFA üsulları ilə CuI–SbIsistemində komponentlərin qarşılıqlı təsir xarakteri tədqiq edilmiş, onun faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sistem kvazibinar olub monotektik tipli faza diaqramına malikdir. Monotektika temperaturunda (~4930C) təbəqələşmə sahəsi ~15–93 mol% SbIqatılıq intervalını əhatə edir. Sistemdə CuI birləşməsinin polimorf çevrilmə temperaturları bir qədər aşağı düşür və bu faza keçidləri metatektik reaksiyalar üzrə baş verir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-43-47

Açar sözlər : CuI-SbI3 sistemi, superion keçirici, faza diaqramı, differensial-termiki analiz, rengtenfaza analizi
Məqaləyə baxın