ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GÜMÜŞ(I)-in m-AMİNOFENOL FRAQMENTLİ SORBENTLƏ SULU MƏHLULLARDAN QATILAŞDIRILMASI
N.T.Əfəndiyeva, A.M.Məhərrəmov, F.M.Çıraqov

Sorbsiya parametrlərinin gümüş(I)-in çıxarılmasına təsiri öyrənilmişdir. Malein anhidridi stirol sopolimeri əsasında, m-aminofenol ilə modifikasiya olunmuş xelatəmələgətirici polimer sorbentin Ag(I)-ə qarşı sorbsiya tutumu öyrənilmişdir. Sorbsiya pH 6 qiymətində  maksimum olur.  Metalın ilkin qatılığı artdıqca, gümüş(I)-in sorbsiyası artır və 80∙10-3 M maksimum olur. Son mərhələdə, Ag(I)-in desorbsiya prosesi öyrənilmiş və 1 M HNO3-ün ən yaxşı elyurəedici agent olduğu müəyyənləşdi. Bərpa olunmuş sorbentin sorbsiya prosesi üçün çoxlu sayda istifadəsi mümkündür. Hazırki araşdırma göstərir ki, anhidridi stirol sopolimeri əsasında, m-aminofenol ilə modifikasiya olunmuş xelatəmələgətirici polimer sorbentin istifadəsi gümüş(I)-in sulu məhlullardan çıxarılması üçün effektivdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-37-42

Açar sözlər : qatilaşdirilma, çıxarılma, gümüş(I), m-aminofenol, sulu məhlul
Məqaləyə baxın