ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RANDOM POLİPROPİLENİN BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU İLƏ QARIŞIQLARININ VƏ ONLAR ƏSASINDA VULKANİZATLARIN REOLOJİ XASSƏLƏRİ
A.C.Quliyev, N.T.Qəhrəmanov, N.S.Koseva, N.B.Arzumanova

İşdə butadien-nitril kauçukunun miqdarının və temperaturun random polipropilen əsasında polimer qarışıqlarının axma əyrilərinə təsirinin tədqiqinin nəticələri verilmişdir. Polimer qarışıqlarının texnoloji uyğunluğunun yaxşılaşdırılması üçün kompatibilizator kimi polipropilenin malein anhidridi ilə tikilmiş birgəpolimerindən istifadə olunmuşdur. Ərintinin özlülüyünün temperaturdan və yerdəyişmə sürətindən asılılığı göstərilmiş, özlü axmanın aktivləşmə enerjisi müəyyən olunmuşdur. Real emal şəraitinə yaxın yüksək yerdəyişmə sürətlərində polimer qarışıqlarının effektiv özülüyünün qiymətini proqnozlaşdırmağa imkan verən polimer qarışıqların özlülük xassələrinin ümumiləşdirilmiş temperatur-invariant xüsusiyyəti qurulmuşdur

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-23-29

Açar sözlər : butadien-nitril kauçuku, uyğunluq, ərintinin özlülüyü, reologiya, aktivləşmə enerjisi, kompatibilizator
Məqaləyə baxın