ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TlTe–Tl9TmTe6 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMI
İ.F.Mehdiyeva

TlTe–Tl9TmTe6 sistemi differensial-terniki və rentgenfaza analizi üsulları ilə öyrənilmiş, onun faza diaqramı qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sistem hər iki ilkin birləşmənin inkonqruent əriməsi səbəbindən qeyri-kvazibinardır, lakin solidusdan aşağıda stabildir və Tl9TmTe6 əsasında 2 mol%-ə qədər bərk məhlul əmələ gətirir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-1-18-22

Açar sözlər : tallium-tulium tellurid, faza tarazlığı, diferensial termiki analiz, rentgen faza analizi, poiltermik kəsiklər
Məqaləyə baxın