ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnTe–SnTe–Sb2Te3 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİNİN 3D ANALİTİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
E.N.Oruclu, A.N.Məmmədov, M.B.Babanlı

MnTe–SnTe–Sb2Te3 sisteminin kənar ikili sistemlərinin faza diaqramları və seçilmiş bir neçə tərkibin DTA nəticələrinə əsasən üçlü sistemin kristallaşma səthlərinin 3D modelləşdirilməsi üçün analtik asılılıqlar müəyyənləşdirilmişdir. Aslılıqların təyini üçün OriginLab proqramının 2D və 3D modelləşdirmə funksiyalarından istifadə olunmuşdur. Təyin edilmiş temperatur-tərkib analitik asılılıqları vasitəsi ilə MnTe–SnTe–Sb2Te3 sisteminin fazalarının kristallaşma səthlərinin 3D görüntüsünü alınmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-94-100

Açar sözlər : 3D analitik modelləşdirmə, kristallaşdırma səthləri, MnTe–SnTe–Sb2Te3 sistemi, topoloji izolyatorlar
Məqaləyə baxın